garbospeaks:

Deco nude by Laszlo Willinger.

garbospeaks:

Deco nude by Laszlo Willinger.

paganlovefest:

Silvia Grav

(Source: girlswstyle)

wasbella102:

Antonio Ciseri, Maddalena, c.1870.

wasbella102:

Antonio Ciseri, Maddalena, c.1870.

(Source: a-bstracto)

yowzer718:


retroma (retroma@tiscali.co.uk) submitted:

Thanks, Retroma!

yowzer718: